Av. Veysel Tayyar
Av. Veysel Tayyar
veyseltayyar@kentgazetesi.com
Öğrenci Bursu Haczedilebilir mi?
  • 0
  • 18 Aralık 2019 Çarşamba
  • +
  • -

Ülkemizde borçlu nüfusun toplam nüfusa oranı hakkında bilgi sahibi olup biraz olsun bilinçlenmek adına derdest (henüz sonuçlanmamış) icra takibi sayısının 2019 itibarıyla 20 milyon olduğunu belirterek başlamak istiyorum bu yazıya.
                                                                       ***

Bildiğimiz üzere Kredi veYurtlar Kurumu geçtiğimiz haftalarda burs ve kredi başvuru sonuçlarını açıkladı. Böylelikle birçok öğrenci arkadaşım burs veya kredi kullanmaya hak kazandı.
Peki borçlu olsun ya da olmasın herkes aldığı burs üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir mi? Yoksa alacaklılar borçlunun aldığı bursun haczedilmesini isteyebilir mi?
Değerli arkadaşlarım,aldığınız burs ve krediler üzerinde eksiksiz tasarruf hakkınızın bulunduğunu peşinen söylemek isterim.ÇünküKanun açık: “Öğrenci bursu haczedilemez!”
Kural olarak, borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları borç için haczedilebilirse de, borçlunun ve ailesinin yaşaması ve ekonomik varlığını devam ettirebilmesi için, istisna olarak, borçlunun bazı mal ve haklarının haczedilemeyeceği kabul edilmektedir.
İcra ve İflas Kanunumuzun 82. ve devamı maddeleri, haczi caiz olmayan mal ve haklar ile kısmen haczi caiz olan şeyleri ve diğer bazı şeylerin hangi hallerde haczedilebileceğini düzenlemiştir.
Ayrıca bazı özel kanunlarda da bazı hakların haczedilemeyeceği ya da ancak bir kısmının haczedilebileceği hususu hükme bağlanmıştır.
Bu düzenlemelerle amaçlanan şüphesiz ki alacaklı ile borçlu arasında bir menfaat dengesi sağlamaktır. Öyle ki alacaklının alacağının olması ona borçlunun bütün varlığına el koyma hakkı tanımayacaktır.
Aksini düşünmek, yalnızca alacaklıyı koruyarak borçlununhayatını asgari seviyede idame ettirmesine dahi engel olmak olacaktır.
82. maddede düzenlenen haczedilemeyecek mal ve hakların kapsamı, 2012 senesinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasa ile daha da genişletilmiştir.
Getirilendüzenlemeye göre,ekonomik faaliyeti sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli her türlü eşya, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşya ile öğrenci bursları ve diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve hakların haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır.
Böylece öğrencilerin geçimlerini sağlamak ve öğrenimlerini sürdürebilmek için aldıkları bursların haczedilmesi yasaklanmıştır.
Buradaki “burs” kavramını, üniversite okurken alınan geri ödemeli öğrenim kredilerini de kapsayacak şekilde geniş yorumlamak gerekmektedir. Nitekim 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un 4/II maddesi, “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi ve nakdî yardımlar haczedilemez.”hükmüyle bu konuyu şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamıştır.
ÖĞRENCİ BURSUNUN HACZEDİLMEMESİ HAKKINDAN FERAGAT ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
Borçlunun, hacizden önceki bir dönemde, mesela alacaklıya borçlanırken, haczi caiz olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklı ile önceden yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Buna karşılık, borçlunun kesin haciz sırasında veya hacizden sonraki bir dönemde belli bir mal, hak veya ücretin haczedilmezliğinden feragat etmesi mümkündür.
PEKİ YA ÖĞRENCİ BURSU HACZEDİLİRSE NE YAPILMALIDIR?
Bir malın haczedilip edilemeyeceğine karar verme yetkisi, haczi yapan icra müdürüne aittir.
İcra müdürü, Kanun’un açık hükmüne rağmen öğrenciye ait burs veya krediyi haczederse, borçlu, icra müdürünün haciz kararına karşı icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurabilir.
Bu şikâyet, kural olarak, yedi günlük süreye tabidir; yedi günlük şikâyet süresi, haczin öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
Fakat, kamu düzenine ilişkin hallerde, haczedilmezlik şikâyeti süreye tabi değildir. Borçlunun katlanılmaz bir duruma sokulması halinde, kamu düzeni ve insanlık düşüncesi ile, böyle bir hacze karşı şikâyetin de süresi şikâyet olması gerekir.
 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?